مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – پسر شرقی

More from امیر کبیر

عشق سابقم را تصادفاً دیدم ولی…

صبح یکی از روزهای تکراری، پشت دخل مشغول خوردن صبحانه بودم که...
بیشتر بخوان