مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – پسر شرقی

More from امیر کبیر

برادر بزرگم تاج سرم آمد

برادر بزرگم، تاج سرم برگشت و دلم را شاد کرد! همین قدر...
بیشتر بخوان