اسرار ساده نقاشی سورئالیسم

جنگ جهانی اول شوک بزرگی برای هنرمندان غربی بود چون به انقلاب صنعتی و تاثیراتش برای بهبود وضعیت بشر، خیلی امیدوار بودند ولی به جای آن، ماشین های جنگی میلونها نفر را فقط در یک جنگ به کشتن داد. از آن پس همه فکر و ذکر هنرمندان اروپایی معطوف آن شد که تصویر همیشگی که از واقعیت وجود دارد را به سخره بگیرند. برای همین، به هم زدن واقعیت، از مشخصات اصلی تصاویر سورئالیسم گشت.

rene-magritte-the-magician-self-portrait-with-four-arms-700x543

دوران سورئالیسم همزمان بود با فروید و آشنایی که  بنیانگذاران این مکت با او داشتند. گفته می شود که نقاشی های سوررئالیسی تصویر کننده ناخوداگاه انسان ها بود. برای سورئالیست های چون رنه ماگریت، به تصویر کشیدن وجدان درونی و حتی امیال و خیال پردازی های مربوط به خواب و رویا، نقش مهمی داشت. تنها چیزی که سورئالیست از آن به سختی اجتناب می کردند به تصویر کشیدن معنی و مفهوم برای یک تابلو نقاشی بود.

homesickness

perpetual-motion-19351

Rene_Magritte_La-Magie-Noire-1

the-collective-invention

the-lovers-1

the-victory-1939(1)

PD44611408_Golcond_1917771b

91FE23763

 

More from سعید داورپناه
واکنش یک فیلسوف در باره افراد از خود راضی
ما خیلی نگران شغل و کار مان هستیم و به موقعیت مان در جامعه نیز...
Read More