چرا بعضی‌ها قلب شان بیشتر می‌شکند

یافتن شریک زندگی، مهم ترین تصمیمی است که در زندگی می گیریم ولی با این وجود خیلی از ما مدام مرتکب اشتباه جدی می شویم.

بنیان بسیاری از انتخاب‌های اشتباه ما ریشه در گذشته و به طور مشخص، دوران کودکی دارد. زخم ها، تحقیرها و نیازهای برآورد نشده دوران کودکی، تاثیری عمیق در همه انتخاب ها و سلیقه های دوران بزرگسالی ما دارد.

۱-  خصلت های صدمه دیده در دیگران را نمی بینیم. ما عادت داریم علائم بیرونی شخصیت افرادی که برای ما جذاب هستند را ببینیم.

۲-خودمان را دوست نداریم. برای همین وقتی یک نفر احساسات ما را به خاطر نیازهای خودش به بازی می گیرد متوجه نیت شان نمی شویم. سریع فریب می خوریم چون برای خودمان ارزش قائل نیستیم. حتی دلیل رفتن شان را هم  به خودمان نسبت می دهیم.

۳- جسارت و توانایی نه گفتن به دیگران را پیدا نمی کنیم. ما یاد نمی گیریم از فردی که دارد ما را اذیت می کند فاصله بگیریم. مواظب خود بودن یک فن مهم در زندگی است که خیلی ها از آن برخوردار نیستند.

۴-امید ما به تغییر و خوب شدن دیگران، بچه گانه و غیرواقعی است. خیلی از ما با صبوری و از خودگذشتگی همیشگی، فقط امیدواریم که طرف دیگر به ناگهان از این رو به آن رو شود و قدر ما را بداند و دیگر اذیت مان نکند.

۵ بعضی از ما شدیداً از تنهایی می ترسیم. ما عجله داریم و مدام می ترسیم وقت و شانس مان را از دست بدهیم.

۶- افراد مهربان برای ما جذاب نیستند. بعضی از ما به خاطر کودکی پر از بی احترامی و بی توجهی، اگر با فردی روبرو می شویم که نسبت به ما مهربان است رفتارشان را واقعی و اصیل نمی یابیم و از آنها دوری می گزینیم.

Reasons We Choose Badly in Love
https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/6-reasons-we-choose-badly-in-love/

Image source
https://greatist.com/