همه ما دروغ می‌گوییم پس کمتر بگوییم

ما انسانها به عنوان موجود زنده باید هر کاری بکنیم که زنده بمانیم اما چون موجود اجتماعی هستیم اجازه نداریم هر کاری برای زنده بودن انجام دهیم. دروغ، درست در همین مرز بین منافع من و منافع دیگران است که متولد می شود.

دروغ، تکنیکی است برای بقا و در ذره ذره حیات دیده می شود. بسیاری از ما نتیجه یک دروغ هستیم. بر همین اساس اگر فکر کنیم که دروغ نمی گوییم عملا داریم بخشی از واقعیت و حقیقت زندگی را انکار می کنیم.

ما از همان دوران کودکی یاد می گیریم که دروغ باعث ایجاد پاداش سریع می شود. ما خیلی زود می فهمیم که می توانیم از فن دروغ برای رسیدن به منافع شخصی و حتی جمعی مان استفاده کنیم.

ما برای دفاع از خود دروغ می گوییم چون در بسیاری مواقع، دروغ گفتن برای اجتناب از شرم، بی آبرویی و دردسر، ضروری است.

ما با دروغ می توانیم به منافعی که می خواهیم، دست بیابیم. این منافع می تواند مادی باشد یا می تواند مثلا برای جلب توجه دیگران نسبت به خودمان باشد.

ما ناگزیریم یک تصویر و یک هویت بیرونی از خودمان بسازیم که در پشت انواع ماسک ها و ادعاهای دروغین  پنهان می شود. ما با دروغ هایی که می گوییم  اعتماد و احترام دیگران را جلب می کنیم.

ما از ترس دیگران و برای جلوگیری از ناراحتی شان دروغ می گوییم. به همین خاطر دروغ گفتن هم می تواند نوعی مهربانی باشد. با دروغ گفتن هم می شود جان انسانها را نجات دهیم یا موقعیت و منافع آنها را تضمین کنیم.

با وجود آنکه دروغ گفتن نوعی میانبر زدن و نادیده گرفتن حق و حقوق دیگران است ولی باعث مدارا بین زندگی جمعی و هویت فردی ما می شود. سعی کنیم با یک حکم قطعی آن را از خود نرانیم چون دروغ گفتن لذتبخش هست، بر قدرت نداشته ما می افزاید و منجر به پاداش سریع می شود.

وقتی به این درک و حقیقت برسیم که نمی توانیم دروغ نگوییم شاید بتوانیم تجدید نظری برای کنترل و کاهش بعضی از دروغ های روزانه مان داشته باشیم.

دروغ گفتن نوعی میانبر زدن و نادیده گرفتن حق و حقوق دیگران است ولی همواره وسیله ایی متداول برای بقا بوده است… دروغ باعث مدارا در زندگی اجتماعی و آرامش فردی مان می شود.

بسیاری از دروغ ها برای مراقبت از هویتی است که دوست داریم با آن شناخته شویم. بخشی از هویت مان بر روی خاطرات دروغ است. وقتی به این درک که نمی توانیم دروغ نگوییم شاید بتوانیم کمتر دروغ بگوییم.

Why We Lie

https://www.psychologytoday.com/us/blog/happiness-in-world/201003/why-we-lie

Why We’re All Liars

More from سعید داورپناه
مردان هر چه افسردتر باشند، کمتر کمک می خواهند
در آخرین تحقیقاتی که روانشناسان استرالیایی منتشر کرده اند مشخص شد مردانی...
Read More