شکوفه‌های تورونتو

 Photos by Saide Kardar

بالاخره شکوفه های زیبای تورونتو ترسان و لرزان  دارند شهر را به تسلط رنگ های شان در می آورند.

 

Photos by Saide Kardar  via Samsung phone (8)

Written By
More from Saide Kardar

فیلمی بلغاری در باره جامعه‌ای بحران زده و بسیار آشنا

یک شبانه روز، از دید راننده های چند تاکسی، گشت مفصلی در...
بیشتر بخوان