وقتی که بفهمیم احساسات و عواطف گذرا هستند

تشبیه موقعیتی که در آن به سر می بریم به وضعیت آب و هوا یکی از راه های سلامت روحی مان می تواند باشد.  

توجه بیشتر به وضعیت آب و هوا، اولین چیزی را که به ما یادآوری می کند این است که آب و هوا مدام در حال تغییر است.  

تربیت و فرهنگ اجتماعی به انسانها تلقین می کند که مدام دنبال شادی و لذت و آرامش باشیم مثل این توقع که هوا همیشه باید آفتابی باشد.

،واقعیت هیچوقت ثابت نیست چون هم شرایط درون ما عوض می شود هم موقعیت بیرون از ما… در حقیقت این تشخیص و تعبیر شخصی ما است که واقعیت را می سازد. هر کدام ما تصوری از واقعیت بیرون داریم.

اگر به این سطح از تعادل و ثبات ذهن برسیم نه تنها در هیچ طوفان غرق نمی شویم بلکه از تکرار یا شدتش نیز می کاهیم.

 

Emotional States Are Transitory Like the Weather

https://www.psychologytoday.com/ca/blog/mindfulness-insights/201904/emotional-states-are-transitory-the-weather

Photo by Gantas Vaičiulėnas from Pexels

 

n.

More from ماهان طباطبایی
خصلت های مردان ذلیل
در چشمان مردان ذلیل، حس بی پناهی، یاس و بن بست موج...
Read More