عشقبازی در اشعار ماندانا – شنا

شنا

همه چیز آبی بود

آن روز عزیز

آسمان، دریا، تن پوش تو نیز

من رسیدم بتو

گردنآویز تو کردم همه را

و تو رفتی بشنا

و به دنبال تو منهم

به شنا در تو و

مهتاب و شیار

 

Written By
More from ماندانا

عشقبازی در اشعار ماندانا – یادت هست؟

یادت هست؟ سینه سایان بهم آمد تن مان یادت هست؟ پای در پای گره خورده و پیچیده بهم یادت هست؟ تن مان با تن مان در تن مان یادت هست؟ همگرائی دو مهتاب...
بیشتر بخوان