عشقبازی در اشعار ماندانا – یادت هست؟

یادت هست؟

سینه سایان

بهم آمد تن مان

یادت هست؟

پای در پای گره خورده

و پیچیده بهم

یادت هست؟

تن مان

با تن مان

در تن مان

یادت هست؟

همگرائی دو مهتاب

بهم آوردن

شیرین شیار

که نهان خانه بر آن مینازید

را

یادت هست؟

تن شمشاد دلاویز

در آن رفت و گذار

به تمنای

تراویدن سر چشمه

جادوئی آب

دور و نزدیک

و هماهنگ شدن ها

را

یادت هست؟

**

انگبین دیرترک

هر چه تراود

بهتر

یادت هست؟

 

مان. دانا

 

 

Written By
More from ماندانا

عشقبازی در اشعار ماندانا – شنا

شنا همه چیز آبی بود آن روز عزیز آسمان، دریا، تن پوش تو نیز من رسیدم بتو گردنآویز تو کردم همه را و تو رفتی بشنا و به دنبال تو منهم به شنا در تو و مهتاب و شیار  
بیشتر بخوان