پهلوی سوم یکی از شانس‌های ممکن برای نجات ایران از تباهی است

پهلوی سوم بارها گفته است می خواهم کمکی برای عبور از این مدیریت فاسد و نالایق اسلامی باشم. بعد از آن مجلس موسسان بگذارید، انتخابات و رفراندوم تدارک ببینید تا نحوه حکومتی که می خواهید با رای خودتان تعیین شود.

ما یک کشور با تجربیات طولانی شاهنشاهی هستیم. ما ایرانیان حتی اسلام را به پادشاهی شیعه و سلطنت موروثی از پدر به پسر تبدیل کردیم.

تجربه دوران پهلوی اسفبار نبود. بسیاری از زیربناها را پدر و پدربزرگ راه انداختند. تنها بخش جامانده و نادیده گرفته شده تحول سیاسی مردم از طریق ایجاد آزادی احزاب و رسانه ها بود که از آن غافل ماندند. حتماً ترسها و نظراتی داشتند که در دوره خودشان به نظر مهم می رسید. در دوران آنها، زور و کنترل بر مردم، یکی از راه های عمومی در مملکت داری بود. حتماً هم اشتباهات فراوانی مرتکب شده بودند.

با تضمین آزادی رسانه ها می تواند میسر شود. این تضمین می تواند واقعی و ریشه دار باشد چون دنیای کنونی، رسم مملکت داری مشروطه سلطنتی غیراستبدادی هم دارد.

ملت ما یک دوره خفقان قرون وسطایی حکومت اسلامی را با همه نیرنگ ها و دورویی هایش تجربه کرده است و با تمام وجود می داند اگر آزادی نباشد نمایندگان سیاسی حتما از قدرت به نفع خودشان سواستفاده خواهند کرد.

کشور ما ۴۰ سال توسط دیوانه های متوهم اداره شد. ۴۰ سالی که هیچ حزبی فرصت نداشت کادرسیاسی درست کند یا رهبران جوان صیقل دهد. هر که هم کمی هشیاری و جسارت نشان داد، زدند و کشتند و فراری دادند و حبس کردند و حصر …

یا باید چشم به بیگانگان بدوزیم که تاکنون فقط مترصد این بودند که حکومت اسلامی یک اشتباه دیگر بکند تا قوانین تحقیر کننده دیگری برای میهن ما وضع کنند.

یا دست گدایی و وابستگی به سمت روسیه ببریم که این روزها شاهدش هستیم.

یا به هر آنچه که خودمان و تجربه زیستی و تاریخی مان داریم با همه ظن و گمان و ترس و احتیاط ممکن، تکیه کنیم و مواظب باشیم از بهترین وجوه آنها استفاده ببریم.

تنها راه برای داشتن هر حکومتی معقول و تقریباً مناسب، ماندن شهروندان در عرصه تصمیم گیری ها است تا نگذاریم حقوق انسانی مان نادیده گرفته شود.

پهلوی سوم یکی از شانس‌های ممکن و موقت برای نجات ایران از تباهی است.

More from ونداد زمانی

ماجرای بهشت گمشده

مجموعه اشعار حماسی جان میلتون با عنوان «بهشت گمشده»، در قرن ۱۷...
بیشتر بخوان