پهلوی سوم یکی از شانس‌های ممکن برای نجات ایران از تباهی است

پهلوی سوم بارها گفته است می خواهم کمکی برای عبور از این مدیریت فاسد و نالایق اسلامی باشم. بعد از آن مجلس موسسان بگذارید، انتخابات و رفراندوم تدارک ببینید تا نحوه حکومتی که می خواهید با رای خودتان تعیین شود.

ما یک کشور با تجربیات طولانی شاهنشاهی هستیم. ما ایرانیان حتی اسلام را به پادشاهی شیعه و سلطنت موروثی از پدر به پسر تبدیل کردیم.

تجربه دوران پهلوی اسفبار نبود. بسیاری از زیربناها را پدر و پدربزرگ راه انداختند. تنها بخش جامانده و نادیده گرفته شده تحول سیاسی مردم از طریق ایجاد آزادی احزاب و رسانه ها بود که از آن غافل ماندند. حتماً ترسها و نظراتی داشتند که در دوره خودشان به نظر مهم می رسید. در دوران آنها، زور و کنترل بر مردم، یکی از راه های عمومی در مملکت داری بود. حتماً هم اشتباهات فراوانی مرتکب شده بودند.

ملت ما یک دوره خفقان قرون وسطایی حکومت اسلامی را با همه نیرنگ ها و دورویی هایش تجربه کرده است و با تمام وجود می داند اگر آزادی نباشد نمایندگان سیاسی حتما از قدرت به نفع خودشان سواستفاده خواهند کرد.

کشور ما برای مدت طولانی توسط دیوانه های متوهم شیعه سیاسی اداره شد. سالهایی که هیچ حزبی فرصت نداشت کادر سیاسی درست کند یا رهبران جوان صیقل دهد. هر که هم کمی هشیاری و جسارت نشان داد، زدند و کشتند و فراری دادند و حبس کردند و حصر …

یا باید چشم به بیگانگان بدوزیم که تاکنون فقط مترصد این بودند که حکومت اسلامی یک اشتباه دیگر بکند تا قوانین تحقیر کننده دیگری برای میهن ما وضع کنند.

یا به هر آنچه که خودمان و تجربه زیستی و تاریخی مان داریم با همه ظن و گمان و ترس و احتیاط ممکن، تکیه کنیم و مواظب باشیم از بهترین وجوه آنها استفاده ببریم.

تنها راه برای داشتن یک حکومت معقول و تقریباً مناسب، تضمین آزادی احزاب، آزادی رسانه ها و آزادی فردی است.

پهلوی سوم یکی از شانس‌های ممکن و موقت برای نجات ایران از تباهی است.

More from ونداد زمانی
تعریف آداب و رسوم از نظر داریوش کبیر
هرودت ۲۵۰۰ سال پیش، تنها کتابش « تاریخ» را نوشت. وی در شهری...
Read More