پرنده‌ایی که پدر نمونه طبیعت است

عیسی مسیح یکی از لقب های این پرنده یک وجبی است چون می تواند روی آب راه برود. جاکانا در حقیقت با انگشتان بسیار درازش روی نیلوفرهای آبی قدم می زند. این پرنده استرالیایی حتی لانه تخم گذاری شده اش را بر روی گیاهان آبزی قرار می دهد.

نکته جالب در باره این پرنده این است که مادران بعد از تخم گذاشتن، لانه را ترک می کنند و این پدران هستند که نگهداری  تخم ها و بعد جوجه ها را بر عهده دارند.

ترک مادران بعد از تخم گذاری نیز یک دلیل طبیعی و محیطی دارد. تحقیقات نشان داده است ۸۰ درصد تخم ها به خاطر بی ثباتی لانه هایی که بر روی آب ایجاد می شوند تلف می شوند. برای همین این نوع پرنده نمی تواند بر اساس تک همسری باشد بقای نوعش را حفظ کند. ماده ها  در فصل جفت گیری معمولا سه بار و با نرهای مختلف اقدام به تخم گذاری می کنند و هر بار لانه تخمگذاری شده را به مردان می سپارند تا شانس بقای نوع خود را افزایش دهند.

پرنده نر جاکانا تبدیل به پدر نمونه طبیعت می شود چون همه مراحل از تخم درآمدن تا بزرگتر شدن جوجه ها توسط وی مهیا می شود. بخصوص وقتی که قادر است هم تخم مرغ ها و هم جوجه ها را در  لحظات خطر، با خودش حمل کند و به نقطه امن تر ببرد.


This Mighty Bird Deserves a Medal For Being Dad of The Year

https://www.sciencealert.com/this-mighty-bird-was-caught-on-camera-being-the-best-bird-dad