۲۵ ٪ مردان، باکرگی شان را زودتر از موعد از دست دادند

بر اساس یک سنجش جدید، افرادی که برای داشتن رابطه جنسی، شتاب کردند به خاطر از دست دادن بکارت شان ناراضی هستند. آنها معتقدند که از دست دادن بکارت شان در زمان مناسبی اتفاق نیفتاده است.

نتیجه فوق برگرفته از تحقیقی است که در انگلیس و در پی سنجش ۳ هزار نفر صورت گرفته است. مردان و زنان شرکت کننده در این آمارگیری بین ۱۷ تا ۲۴ ساله بودند.

چهل درصد زنان، احساس پشیمانی کردند که سریع و بی موقع، بکارت شان را از دست دادند، برای ۲۶ درصد مردان نیز، از دست دادن بکارت عجولانه بوده است.

نیمی از شرکت کنندگان سنجش فوق، اعلام کردند که بکارت شان را در ۱۷ سالگی از دست دادند.

حدود ۲۰ درصد زنان و ۱۰ درصد مردان، عنوان کرده اند که متاسفانه به خاطر توقع و اصرار، به رابطه جنسی رضایت دادند.

25% of Guys Say They Lost Their Virginity Too Soon

https://www.menshealth.com/sex-women/a25903385/losing-virginity-too-soon-survey/

https://unsplash.com/@alvinmahmudov

More from ماهان طباطبایی
نیچه: دنیا دیگر با قواعد خدا نمی چرخد
این روزها همه جا صحبت از فردریک نیچه است و بیشتر از...
Read More