نقاشی روز – مسعود کشمیری

More from مرد روز

ویتنی هیوستون: Crack is Wack

از دهه هفتاد میلادی قرن گذشته، کوکایینِ گران به طبقه متوسط سفیدپوست...
بیشتر بخوان