چند نظریه روانشناسی در باره انگیزه و تلاش فردی

انگیزه غریزی برای انجام یک کار – Instinct Theory of Motivation

بر اساس این نظریه خیلی قدیمی، آدمها علاقه و تمایل برای بعضی کارها در وجودشان نهادینه شده است. رفتارهایی نظیر دلبستگی بیش از حد، میل به رقابت، خجالت، ترس و شجاعت، اعمالی هستند که منشا شان ژنتیکی است که به ارث می بریم. آدمها حتی خوشبینی یا نگرانی و بدبینی را هم می توانند به ارث ببرند.

نظریه سطح هیجان – Arousal Theory of Motivation 

این نظریه می گوید بشر با هیجان خاصی به دنبال یک حد معینی از رضایت، شادی یا تعادل است. برای همین گاهی با رقابت، گاهی به خاطر کمبود عاطفی و گاهی برای ایجاد وضعیت بهتر، دست به اعمالی می زند که برایش خطرناک است. 

نظریه میل به تعادل – Drive Theory of Motivation
خیلی وقت ها آدمها رفتاری را افزایش یا کاهش می دهند که عملا نیازی برای آن کار ندارند. به عنوان مثال بعضی ها به خاطر  تعادل روحی یا هویتی مسائل به غذا خوردن زیاد پناه می برند بدون اینکه اصلا گرسنه باشند.

برعکس این واقعیت هم برای بشر صدق می کند وقتی که زندگی پر از هیجان و موفقیت می شود بعضی افراد ترجیح می دهند دست از تلاش بکشند و به انزوا و کم تحرکی تمایل پیدا کنند تا هیجان زدگی شان را با بی تفاوتی، به تعادل رسانند.

نظریه انگیزه‌ خردمندانه – Humanistic Theory of Motivation

این نظریه متکی به شعور و منطق انسانی است. آدمها اعمالی از آنها سر می زند که منطقی و آگاهانه است. نمونه مشخص این شیوه شناخت انگیزه های بشر «هرم مزلو» است که می گوید نیازهای بشر مراحلی دارد که اگر هر کدام را برطرف کند میل به برطرف کردن مرحله بالاتری از تمناهایش را طلب می کند.

افزایش انگیزه ها و محرک ها برای دستیابی به آرزوها آنقدر ادامه می یابد که انسان به مرحله خودشناسی و حس خلاقیت می رسد. اگر انسانها قادر باشند که از نردبان خواسته ها و نیازهای شان مدام بالاتر روند از تحول شخصیتی برخوردار می شوند که حس مدیریت، تاثیرگذاری و حتی هدایت دیگران در آنها ایجاد می گردد.

 Key Ideas Behind Theories of Motivation By Kendra Cherry

https://www.verywellmind.com/theories-of-motivation-2795720

Image source
https://photo-nic.co.uk/?utm_medium=referral&utm_source=unsplash

More from سعید داورپناه
چرا رشک بردن و غبطه خوردن بد نیست
با وجود آنکه رشک و حسادت تقریبا همراه و در بسیاری موارد...
Read More