سپاهان ۱-۱ پرسپولیسبازی حساس و جذاب دو تیم سپاهان و پرسپولیس در استادیوم نقش جهان با نتیجه مساوی به پایان رسید.

More from مرد روز
به نوبت به همه اقشار مردم ایران حمله کردند
دانشجویان اولین گروه از شهروندان بودند که در خوابگاه های شان با...
Read More