عکاسی بدن زن – لحظاتی که مردان هرگز از یاد نمی‌برند

چشم مردان به طور خستگی ناپذیر دنبال تکرار حس خوشایند از دیدن زیبایی زنانه است. از نوجوانی تا آخرین لحظات عمر، این جستجوی لذتبخش ادامه دارد. برای مردان تجربه هماغوشی با زن نیز محدود به لحظات همبستری نمی شود.

مردان، عاشق داشتن آرشیو زیبایی از زیبایی زنانه در ذهن خود هستند چون می دانند هر چه مسن تر می شوند ناگزیرند به آلبومی که در طی زندگی در ذهن خود گرد آورده اند تکیه بیشتری کنند.

Andru Chrisst

JEAN-CLAUDE SÁNCHEZ

More from مرد روز
ترانه‌ایی از گروه دايره
در سومین آلبوم گروه موسیقی  دایره با عنوان «عبور»، شاهد تنظیم  ترانه...
Read More