عکاسی بدن زن – لحظاتی که مردان هرگز از یاد نمی برند

برای مردان تجربه هماغوشی با زن محدود به لحظات همبستری نیست. چیزی که ماندگار می شود تصویر جذابی است که در آرشیو ذهن مردان برای همیشه می ماند.

Andru Chrisst

JEAN-CLAUDE SÁNCHEZ

More from مرد روز
سبیل و اتفاقات! زناشویی
  برکت ماه نوِامبِر و حرکت انسان دوستانه و سبیل پرور مُوامبِر...
Read More