سیب همسایه مجانی استدر نروژ و در  بعضی از خانه هایی که درخت سیب دارند یک رسم ساده و خوب وجود دارد. صاحبخانه ها سیب های اضافی حیاط را در بسته های کوچک قرار می دهند و به دیوار حیاط نصب می کنند تا عابرین اگر دوست داشتند آنها را بردارند.

More from مرد روز

احداث آبشخور یوزپلنگ به عنوان مهریه

یکی از اعضای انجمن یوزپلنگ ایرانی مهریه اش را ساختِ آبشخور در...
بیشتر بخوان