سیب همسایه مجانی استدر نروژ و در  بعضی از خانه هایی که درخت سیب دارند یک رسم ساده و خوب وجود دارد. صاحبخانه ها سیب های اضافی حیاط را در بسته های کوچک قرار می دهند و به دیوار حیاط نصب می کنند تا عابرین اگر دوست داشتند آنها را بردارند.

More from مرد روز
عکس روز – وسط دعوا، حلوا پخش می کند
  Venezuela’s Crisis Deepens, Protests Escalate https://www.theatlantic.com/photo/2017/05/venezuelas-crisis-deepens-protests-escalate/527235/  
Read More