سیب همسایه مجانی استدر نروژ و در  بعضی از خانه هایی که درخت سیب دارند یک رسم ساده و خوب وجود دارد. صاحبخانه ها سیب های اضافی حیاط را در بسته های کوچک قرار می دهند و به دیوار حیاط نصب می کنند تا عابرین اگر دوست داشتند آنها را بردارند.

More from مرد روز

هنرِ گفتگو

[caption id="attachment_73120" align="aligncenter" width="607"] Arnold Lakhovsky, The Conversation[/caption] چه بخواهیم یا نخواهیم...
بیشتر بخوان