سیب همسایه مجانی استدر نروژ و در  بعضی از خانه هایی که درخت سیب دارند یک رسم ساده و خوب وجود دارد. صاحبخانه ها سیب های اضافی حیاط را در بسته های کوچک قرار می دهند و به دیوار حیاط نصب می کنند تا عابرین اگر دوست داشتند آنها را بردارند.

More from مرد روز

آتش‌نشان‌های کلاه‌مخملی

[caption id="attachment_92647" align="aligncenter" width="1024"] Mark Thiessen - National Geographic, May 2019 National...
بیشتر بخوان