افسانه یونانی در باره شجاعت احمقانه فیتون پسر خورشید

اثر Peter Paul Rubens

آمار مرگ و میر ناشی از شجاعت حساب نشده در دوران جوانی، خیلی بالا است و برای همین از قدیم، منبع الهامی برای ایجاد افسانه ها و هنرهای تصویری بوده است.

در افسانه های یونان، فیتون فرزند وصلت غیرعادی یک پری دریایی و خدای خورشید هلیوس، سعی می کند ثابت کند فرزند خلف پدر مقتدرش است.

برای همین رودخانه «استیکس» که مرز بین دنیای واقعی و دنیای مرگ زیرزمینی است وساطت می کند و به خدای خورشید می گوید من یک آرزوی پسرت را، هر چه که باشد برآورده می کنم.

اینجا است که سرنوشت محتوم جوانی و شجاعت در هم می آمیزد چون  فیتون پسر هلیوس، آرزو می کند سوار ارابه پدرش شود. ارابه ایی که توسط ۵ اسب با نفس های آتشین کشیده می شوند.

پدر با اصرار زیاد پسرش را از این آرزوی شجاعانه و خطرناک منع می کند ولی توفیری نمی یابد.

وقتی فیتون سوار ارابه پدرش می شود از بس، سبک و بی وزن است اسب ها رم می کنند. کنترل ارابه آتشین از دست فیتون خارج می گردد و در یکی از تماس هایش با زمین، باعث سوخته شدن قاره ایی می شود که به عنوان افریقا می شناسیم. قدرت تخریب این ارابه سرگردان و بی مهار، همه فصل ها و مادرزمین را نگران می سازد.

زمین، نگرانتر از همه رو به زئوس خدای خدایان می کند و از او برای کنترل ارابه آتشین کمک می خواهد. زئوس چاره ایی نمی یابد جز شلیک یک رعد و برق به ارابه حامل فیتون و سقوط ناگزیر وی که منجر تراژدی می شود که ناشی از ترکیب جوانی با شجاعت است

نقاشی های زیادی برای این مضمون و افسانه آن از دوران رنسانس کشیده اند. نقاشی Peter Paul Rubens از همه معروفتر است و درست لحظه اصابت رعد و برق به ارابه و سقوط فیتون را تصویر می کند. فصل های  چهارگانه طبیعت نیز با حالتی نگران در اطراف ارابه و اسب ها و فرزند هلیوس دیده می شوند. زمین هم هنوز در آتش ناشی از تصادم ارابه خدای خورشید با زمین، می سوزد.

در یک نگاه معاصرتر، نابخردی و خامی انسان، دارد زمین را با مصرف زیاد و انرژی فسیلی، مدام داغتر می سازد. شاید باید منتظر شلیک یک رعد و برق بزرگ دیگر زئوس به انسان باشیم قبل از اینکه زمین مان از نفس بیفتد.

 

A horrifying tale of reckless daring and ecological catastrophe

Written By
More from Saide Kardar

فیلم جدید سینماگران ادیب امریکا، برادران کوهن

ظرف ۳۴ سال گذشته برادران کوهن بیش از ۳۰ فیلم به گنجینه...
بیشتر بخوان