هشت عکس تابستانی تورونتو

Photography by saide Kardar

Written By
More from Saide Kardar

در فیلم « پاراسایت» انگل کیست

عده ایی با دیدن فیلم معتقدند خانواده چهار نفره متشکل از خدمتکار،...
بیشتر بخوان