ته سیگار، بیشترین نوع آشغال در اقیانوس‌ها

باقیمانده سیگارهایی که بشر می کشد جزو بیشترین زائده های خطرناکی هستند که اقیانوس های سیاره ما را در بر گرفته اند.

بیش از ۵ هزار میلیارد سیگار هر ساله تولید می شود و اغلب شان دارای نوعی فیلتر پلاستیکی هستند به نام cellulose acetate که بعد از ریخت شدن در اقیانوس ها، تبدیل به مواد شیمیایی می شوند.

ذرات فیلتر سیگار در بدن ۷۰ درصد پرندگان دریایی دیده شده است. تحقیقی که روی لاک پشتها انجام شده نیز از وجود ۳۰ درصدی این ماده در بدن شان خبر داده است.

The Most Abundant Type of Ocean Trash Is Not What We Expected, And It’s Disgusting

More from مرد روز
هشت عکس هفته
ایگوانای دریایی  تنها نوع سمندری است که وقتی غذای کافی در جزیره...
Read More