هفت عکس هفته – هفت زیبایی زنانه

BY MARIAM SITCHINAVA

مردان به تصاویر زیبا و بی نقص زنان زل می زنند چون به وجد می آیند وقتی می توانند تخیل کنند یک زن جذاب، در خیال شان، آنها را می پسندد.

ما مردان در ضمن متوجه هستیم که زنان واقعی، مثل خودمان، بی نقص نیستند.

BY MARIAM SITCHINAVA
BY FABIO BARTELT
BY ADELINE MAI
BY MARIAM SITCHINAVA
BY WARWICK SAINT INKED
by JOSEPH TRAN

Image source

http://www.emptykngdom.com/category/photography/

More from مرد روز

سلفی پا – گیسو شیرازی

راستش را بخواهید ایده سلفی پا، آن هم به عنوان فرصتی ساده...
بیشتر بخوان