هفت عکس هفته – هفت زیبایی زنانه

BY MARIAM SITCHINAVA

مردان به تصاویر زیبا و بی نقص زنان زل می زنند چون به وجد می آیند وقتی می توانند تخیل کنند یک زن جذاب، در خیال شان، آنها را می پسندد.

ما مردان در ضمن متوجه هستیم که زنان واقعی، مثل خودمان، بی نقص نیستند.

BY MARIAM SITCHINAVA
BY FABIO BARTELT
BY ADELINE MAI
BY MARIAM SITCHINAVA
BY WARWICK SAINT INKED
by JOSEPH TRAN

Image source

http://www.emptykngdom.com/category/photography/

More from مرد روز
سلفی پا – سپهر و دوستان
سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر...
Read More