درک زن سخت است و شیرین

این عکسها یادآور یک رمز و راز همیشگی است که مدام در ذهن مردان در رویایی با زنان ایجاد می شوند. درک زن برای ما مردان سخت است. اما به هر حال آن را به جان می خریم چون کشف شان شیرین است.

ANDREY SAMARCEV

More from مرد روز
کاریکاتور روز – ضربه پشت 18 قدم
  http://www.bestcartoons.net/Car/Moscow-Russia/Moscow-2014/i-hv9Qg5m/A
Read More