عکاس فمینیست و آثار جسورانه اش

هنرمند فرانسوی ساکن لندن  Ingrid Berthon-Moine یکی از مشهورترین عکس هایش، تصویر زنانی است که  رژ لب شان با خون قائدگی شان  صورت گرفته است.

او ضدیتی با مردان و عضو جنسی شان ندارد. او می گوید مردان فقط به فکر فرو کردن آلت شان نباشند و شاید بد نباشد دخول را هم تجربه کنند. به نظر او، اجازه دادن به یک نفر دیگر برای ورود به بدن، یک  تجربه خوب انسانی است و مردان را مهربانتر می سازد. او  پروژه عکسی هم دارد که یقه گردن مردانه را شبیه عضو جنسی زنانه نشان می دهد.

 

Fascinum (2011) from ingrid berthon-moine on Vimeo.

Studio Visit: Ingrid Berthon-Moine

http://www.ingridberthonmoine.com/

http://kelderprojects.com/work/ingrid-berthon-moine-tear-us

More from ماهان طباطبایی
عکاس روس و بدن زیبای زن
عکاس روس Anton Belovodchenko شاید می دانست گرفتن تصویر لخت از بدن زن،...
Read More