فروید و تمنای جنسی که باید کنترل شود

WARWICK SAINT INKED

فروید می گوید برای بشر فهم این قضیه که نمی توانیم به همه خواسته های جنسی مان پاسخ دهیم خیلی سخت است. برای همین باید عطش جنسی مان را کنترل کنیم وگرنه خیلی چیزها را ازدست می دهیم.

به نظر فروید Sublimation یا تبدیل انرژی سرکش جنسی به خواسته های ایده ال دیگر، یک حیله دفاعی برای دور زدن خواسته های ممنوع است.

او معتقد است بشر یاد گرفت هنر را جایگزینِ انرژی جنسی اش بسازد و با ایجاد احساس، معنا و یا حتی ترسیم و تصور، خود را از شر تمنای جنسی سرکش برهاند.

به نظر او، استیصال ناشی از سرکوب تمنای جنسی می توانست به سرخوردگی و صدمه روحی مبدل شود اگر بشر یاد نمی گرفت انرژی جنسی را به خلاقیت، زیبایی و عشق سوق دهد.

SHAE DETAR

 

A Short Dictionary of Psychoanalysis – Sublimation

More from ونداد زمانی

جامعه دلباز، آدم های عجیب را طرد نمی کند

Simone Weil هرگز به خاطر روی برگرداندن از یهودیتی که به ارث...
بیشتر بخوان