هشت عکس هفته – بساط تابستانی آبجو

Fancycrave @fancycrave

تابستان، بدون برو برگرد فصل آبجو است. نوشابه ایی که تنها نباید نوشید.

Ethan Hu @ethanhjy
Brooke Lark @brookelark
Maciej Serafinowicz @maciejserafinowicz
Tom King @tomking
BrunelJohnson@brunels_world
Lee Myungseong @yvonnemorgun
Priscilla Du Preez @priscilladupreez
More from مرد روز

شبکه ۸۰۰ هزار کیلومتری کابل‌های زیردریایی اینترنت

اینترنتی که ما استفاده می کنیم عملا بی سیم نیست. بیش از...
بیشتر بخوان