روانشناس هاروارد: بشر پیشرفت را انکار می‌کند

Illustration by Pablo Blasberg

با هر آمار و مقیاسی که بنگریم جنایت، فقر و امراض در سیاره زمین کمتر شده است ولی حس عمومی در دنیا این است که اوضاع بهتر نشده است.

محقق هاروارد «دانیل گیلبرت» معتقد است بشر در حین قضاوت نسبت به شرایط جدید، مدام تعریف خودش از  سطح بدی ها را تغییر می دهد.

او به تحقیقی اشاره می کند که به شرکت کنندگان گفتند بر روی صفحه مانیتور دنبال نقطه های آبی رنگ باشند. محققین مدام از مقدار نقطه های آبی رنگ کاستند ولی ناظرین همچنان همان مقدار نقطه آبی می دیدند. شرکت کنندگان در سنجش حتی در نبود نقاط آبی رنگ، نقطه های بنفش یا رنگ های نزدیک به آن را به حساب رنگ آبی می گذاشتند.

به نظر این روانشناس، بشر به نوعی از قضاوتِ از زندگی، عادت می کند و تغییرات و پیشرفت را نه تنها نمی بیند بلکه هر نوع کمرنگ تری از مشکل را در حد مشکل قدیمی، بزرگ جلوه می دهد.

قضاوت بشر متکی است به موقعیت و شرایط قدیمی تر و به آن دست نمی زند چون می ترسد با تائید کمی بهتر شدن اوضاع، آسیب ها و مشکلاتی که همچنان وجود دارند نادیده گرفته شود.

بدترین درد انسان فقر است. بر اساس همه آمارهای جهان، در حدود ۷۰ سال پیش نیمی از بشر در زیر خط فقر می زیست ولی این روزها این نسبت شدیدا کمتر شده است.

وقتی مشکلات کمتر می شود ذهن انسان به دنبال یافتن مشکلات جدید است و برای همین با دقت بیشتری به اطراف و جهان می نگرد و طبیعی است که یافتن مشکلات، زیاد سخت نخواهد بود. البته یکی از دلایل بهتر شدن سطح زندگی بشر همین قابلیت دیدن مشکلات و نارسایی ها است. مهم ولی این است که در این مسیر ، بشر به انکار وضعیت بهتر شده و پیشرفت نرسد.

We solved the problem! Now let’s unsolve it.

Why the World Is Still Getting Better—and That’s Likely to Continue

Ten Ways the World Is Getting Better

 Prevalence-induced concept

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
احساسات یک زنِ عاشق نسبت به همسرش
به عنوان زنی با قیافه و هیکل معمولی، شانس آن را نداشتم...
Read More