هیچکی از خودش راضی نیست

 

طراح این کارتون های بامزه Matthew Inman  بیش از ده سال است ، موضوعاتی برای مسخره و طنز پیدا می کند. آثار یک ذره بی حیاتر از معمول وی را می توانید در Oatmeal comics دنبال کنید.

More info: theoatmeal.com | Facebook | Instagram

More from مرد روز
کاریکاتور روز – اشک‌هایی برای سوریه
 کاریکاتوریست اردنی Emad Hajjaj  نتیجه دخالت چندین کشور دلسوز! در سوریه را...
Read More