هیچکی از خودش راضی نیست

 

طراح این کارتون های بامزه Matthew Inman  بیش از ده سال است ، موضوعاتی برای مسخره و طنز پیدا می کند. آثار یک ذره بی حیاتر از معمول وی را می توانید در Oatmeal comics دنبال کنید.

More info: theoatmeal.com | Facebook | Instagram

More from مرد روز

۲۰ نوع شخصیت مردانه

مرد بلندپرواز - او می داند چه می خواهد. هم در شغل...
بیشتر بخوان