زنان و مردان کدام حالت عشقورزی را بیشتر ترجیح می دهد


هزار مرد و زن امریکای و اروپایی در یک سنجش توضیح دادند که کدام حالت های عشورزی را بیشتر دوست دارند.

با وجود اینکه بیشترین درصد طرفداری در بین مردان سکس دهنی و مقعدی با زنان است ولی زنان کمترین علاقه را نشان می دهند. زنان بیشتر از همه بر روی مرد نشستن ( دختر کابوی) و دراز کشیدن مرد بر روی خودشان را ترجیح می دهند.

در بقیه حالت ها، سلیقه شان تقریبا شبیه به هم هستند. مردان البته به جز دو مورد، در بقیه حالت ها، علاقه شان بیشتر از زنان ثبت شده است.

More from مرد روز

خرافات فرار از نگرانی و توکل به شانس

می گویند از زمانی که بشر شروع کرد بر روی دو پایش...
بیشتر بخوان