رقص مردانه Thom Yorke

در طول زندگی ام رقصیدن را دوست داشتم ولی هر بار و هر جا که فرصتی می شد تا برقصم همه بدنم سنگ می شد. هیچ همراهی بین بدنم با موسیقی ایجاد نمی شد.

شاید نوع تربیت مردانه ای که داشتم توضیح نداد رقص چیست؟ اصلا رقص مردان برای چیست؟ با دیدن رقص تام یورک، خواننده معروف گروه « رادیو هد» معمایم حل شد. بعد از این رقص بی غل و غش و من درآوردی اش، چندین بار فرصت رقص ایجاد شد و برای خودم و به شیوه احساس خودم، رقصیدم.

به قول اشعار این ترانه: بگذار هر طور که دلم می خواهد برقصم. بگذار گم بشوم توی جیب هایت. بگذار غرق بشوم و از دیده ها پنهان بشوم. بگذار بلغزم و بچرخم.

I will shake myself into your pocket
Invisible
Do what you want
Do what you want

I will sink and I will disappear
I will slip into the groove
And cut me off
Cut me off

There’s an empty space inside my heart
Where the weeds take root
And now I’ll set you free
I’ll set you free

http://www.thekingoflimbs.com | http://www.radiohead.com

More from مرد روز
دیگو مارادونا اسطوره فوتبال
مارادونا و مرگ در ۶۰ سالگی
Read More