خلاصه بازی: روسیه ۵ – ۰ عربستان

More from مرد روز

کشتی گیری بسیار خشن امریکایی

در همه کشورها می توان نشانه های از رفتار افراطی و خشونت...
بیشتر بخوان