مردان عاشق سکس هستند زنان عاشق توجه

بین زنان و مردان همواره ناراحتی و سوتفاهم بیداد می کند. دلیل اصلی اش این است که همدیگر را نمی فهمند. آنها توقع دارند که طرف مقابل مثل خودشان فکر کند، تصمیم بگیرد و عمل کند.

زنان، مردها را متهم می کنند  که فکر و ذکرشان سکس است و با شومبول شان فکر می کنند و به زنان به صورت یک موجود جنسی نگاه می کنند. تصوری که واقعا بی انصافی و ظالمانه است.

چون مردان در طول تاریخ به انواع متفاوت رفتار جنسی سمت پیدا کرده اند. بعضی ها مرام شان، آنها را به ازدواج و تشکیل خانواده می کشاند. بعضی ها هم هستند که می خواهند رابطه های کوتاه مدت با زنان مختلف را داشته باشند. بعضی ها هم آن وسط ها می گردند.

بله، مردان عاشق سکس هستند. بدن شان طوری سیم کشی شده است که سکس بیشتر، برای شان لذت جسمی و روحی و عاطفی ایجاد می کند. سکس آرامبخش است و از ناراحتی و تشویش شان کم می کند.

سکس در ضمن برای مردان باعث ایجاد پیوند عمیق عاطفی با شریک جنسی شان می شود، شریکی که برای شان عزیز است و حس مراقبت و حمایت نسبت به وی پیدا می کنند.

زنان عاشق توجه هستند. درست به همن اندازه که مردان عاشق سکس هستند. زنان هم مرام و تربیت و رفتارشان متفاوت است. بعضی زنان عاشق جلب توجه فقط با یک مرد هستند و عده ایی نیز دوست دارند توجه چندین نفر را جلب کنند.

مهم این است که بپذیریم همه ما زنان و مردان، افراد بزرگسالی هستیم و هر نوع انتخاب و تصمیمی، حق فردی ما است و متوجه عاقبت کار خودمان هستیم و مسئولیتش را هم می پذیریم.

حتما زنان هم سکس دوست دارند و حتما مردان هم دنبال جلب توجه هستند. ولی شیوه بروز هر حس و تمایل، بین دو جنس فرق دارد.

آقایان، اگر یک زن را برای زندگی برگزیدید پس برایش وقت بگذارید. به آنها توجه کنید. بفهمید که شیوه رفتاری شان و انگیزه ها و نیازهای شان با شما فرق دارد.

خانمها، دست از تصویر بد و زننده از عطش و میل جنسی مردان بردارید. اگر برای شان دوست داشتنی و مطبوع باشید خیلی های شان در طول تاریخ بشر، تک همسر مانده اند.

مردان سکس بیشتر می خواهند، زنان سکس بهتر

Men Love Sex, Women Love Attention.

More from سعید داورپناه
انگشتر ضد خیانت
newser.com می نویسد حلقه ازدواجی به بازار ارائه شده است که فرصت...
Read More