مردان سکس بیشتر می خواهند، زنان سکس بهتر

برای زنان، داشتن تعداد دفعات سکس آنقدر مهم نیست. آنها ولی دوست دارند سکس خوب داشته باشند. تعریف سکس خوب برای زنان می تواند بسیار متفاوت باشد ولی در ساده ترین شکل، توقع دارند مردانی که با آنها همبستر می شوند دارای این خصوصیات نباشند:

مصاحبه و سنجش بیش از ۶۵۰۰ نفر از سه قاره مختلف نشان داد آشنایی بین زنان و مردان به سه دلیل معمولی هم بن بست می  رسند اگر ۱ – طرف مقابل ژولیده و نامرتب باشد ۲ – تنبل باشد و ۳ – نشان دهد که فرد محتاجی است و میل وابستگی شدید به طرف مقابل دارد.

New Study Says Men Want Sex, but Women Want Good Sex –  Marissa Gold

http://www.glamour.com/sex-love-life/blogs/smitten/2015/11/sex-dealbreakers-good-sex-women

More from مرد روز
هفته مد لباس در خیابان- میلان ایتالیا
شهر میلان هر ساله یک هفته کامل را به نمایش مدهای جدید...
Read More