نوجوانان مذهبی اسرائیل، افکار جنسی ناخواسته شان، بیشتر از دیگران است

فصلنامه « تحقیقات جنسی» گزارشی در باره نوجوانان مذهبی اسرائیل منتشر کرده است که نشان می دهد آنها به خاطر سرکوب میل جنسی، بیشتر از نوجوانان معمولی اسرائیل، فکر و ذکرشان در باره سکس است.

مسئول این تحقیق « یانیو عفرتی» می گوید با اینکه خودم یک فرد مذهبی هستم ولی تحقیقات و شواهد زندگی پیرامون مرا واداشت تا یک بررسی مفصل در باره رفتار غیرقابل کنترل جنسی نوجوانان یهودی داشته باشم.

به نظر من موضوع سکس در بخش مذهبی جامعه همواره پیچیده تر از بخش غیرمذهبی بوده است. آنها مدام در این فکر هستند که آیا رفتار جنسی من عادی است یا غیرطبیعی؟»

در بررسی اول که ۶۶۱ نوجوان را در بر می گرفت معلوم شد که نوجوانان متدین بیشتر از دیگران دچار افکار و تخیلات جنسی هستند.

در بررسی دوم  متوجه شدیم در بین ۵۵۲ دانش آموز مذهبی، افکار غیرقابل کنترل جنسی شان باعث شده است که آنها احساس خوبی نسبت به خودشان نداشته باشند.

در سنجش سوم که ۳۱۷ داشن آموز را در بر می گرفت معلوم شد نوجوانان مذهبی بیشتر از بقیه افکار و تمایلات جنسی شان را سرکوب می کنند. رفتاری که عملا منجر به افزایش احساسات غیرقابل کنترل جنسی شان شده است.

بررسی ها نشان داده است که تربیت جنسی و رابطه نوجوانان مذهبی با سکس، پیچیده و مشکل ساز است. به نظر مدیر این تحقیقات، موسست آموزشی و خانواده ها باید باید آموزش جنسی دانش آموزان را جدی بگیرند.

از نظر « یانیو عفرتی» آموزش جنسی حتی بهتر است از دوره دبستان شروع شود. به نظر او خانواده نقش اساسی در تعریف مسائل جنسی به عنوان یک مسیر و اتفاق طبیعی دارد. تعریف و احساس اینکه « سکس کثیف است» باعث افزایش مشکلات جنسی ناخواسته در بین انسانها می شود.

نکته جالب  دیگر این است که نوجوانان مذهبی مشکلِ عدم کنترل رفتار جنسی شان شاید بیشتر از بقیه نباشد ولی چون تربیت و برداشت شان از سکس نادرست است یا در این باره بیشتر فکر می کنند یا مدام به سرزنش و احساس شرم در وجود خود، میدان می دهند.

Attempts to suppress sexual thoughts could result in an increase of those thoughts
http://www.psypost.org/2018/05/attempts-suppress-sexual-thoughts-result-increase-thoughts-51306

The study was titled: “God, I Can’t Stop Thinking About Sex! The Rebound Effect in Unsuccessful Suppression of Sexual Thoughts Among Religious Adolescents“.

Image source

http://www.dailymail.co.uk

More from ماهان طباطبایی
انواع افراد خودشیفته نارسیسیست
روانشناسان متوجه این نیاز  طبیعی در بشر هستند که همه افراد خواهان...
Read More