خصوصیات مردانِ زن ذلیل

henpecked

ماجرای زن ذلیلی، مختص یک کشور نیست. واقعیت این است که مردان ضعیف النفس که به هر قیمتی، همواره خواهان تبعیت از زنان می باشند در تاریخ تمدن بشر همواره وجود داشته اند.

به عنوان مثال نقاشی هایی از سقراط به عنوان یک مرد زن ذلیل به جا مانده است که زنش در حال ریختن پارچ آب بر روی سر او است.  مورخ و فیلسوف معروف گزنفون در یکی از آثارش رسما به مشکل سقراط و تلاش نانوفق وی برای خشنود سازی زنش، یاد کرده است.

دلیل ایجاد مرد ضعیف النفس در فرهنگ عامه، در اصل به خاطر این بود که مردان یاد بگیرند چه کارهایی بکنند که لقب زن ذلیلی نصیب شان نشود.

پاسخ قطعی هم وجود ندارد که چرا تعدادی از مردان، زن ذلیل هستند؟ شاید بعضی مردان ذاتا خجول و بیش از حد نرمخو هستند. بعضی ها با دلرحمی بیش از حد، به توهین و تحقیر زنان میدان می دهند. بسیاری از مردان، اخلاق زن ذلیلی را از والدین شان اکتساب می کنند یا بر عکس، به خاطر محرومیت از داشتن پدر، صفات و رفتار های سازشکارانه در آنها بیشتر جاخوش می کند.

بعضی از مردان از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستند. خود را زشت و دوست نداشتنی می بینند و برای  جذب زنان، به هر تحقیری تن می دهند. بعضی از مردان قادر به برطرف کردن نیازهای جنسی همسران شان نیستند و سعی می کنند با کوتاه امدن از همه حقوق خود در زندگی مشترک، کمبود خود را جبران کنند.

بعضی زنها نیز در ایجاد شوهران ذلیل، موثر هستند. آنها ممکن است ذاتا ریاست طلب، اهل امر و نهی و غرولند باشند.

Housework.
این نوع مردان، البته می توانند دست از ایجاد رضایت بی حد و مرز زنان خود  بردارند و ضمن رعایت یک مرام ساده شخصیتی، سعی کنند شروع کنند یک مرد معمولی بشوند.

مردان زن ذلیل باید بیاموزند که نباید یک مقوا، مدام بر گردنشان آویزان باشد که لیستی از کارهایی که باید برای رضایت کامل زنان شان انجام دهند بر آن نوشته شده باشد. این معنایش این نیست که مهربان و حامی و محترم نباشند. برعکس، فقط سعی کنند مثل هر انسان دیگر، حاملِ تابلویی از خواسته ها، آرزوهای خودشان هم باشند.

https://masculinities101.com/2014/04/23/the-fear-of-compliance-the-cultural-tales-of-the-henpecked-husband/

Stop Living for the Approval of Women

مرد روز در تلگرام

More from ماهان طباطبایی
ده دلیل موفقیت یک مرد
شنیدم یکی از آشناها، شغل خوبی توی یک کمپانی بین المللی گرفته....
Read More