مشخصات آدم‌های خیلی حساس

افرادی که به شدت حساس هستند شاید شنونده های خوبی باشند. به تشخیص دقیقتری از دیگران برسند و در نتیجه احساس دلسوزی و حتی همدلی شان بیشتر باشد.  اما حساسیت بیش از حد به اتفاقات زندگی، صدمات روحی و حتی جسمی ایجاد خواهد کرد. شاید همه افراد با حساسیت های بیش از حد، همه این نشانه ها را نداشته باشند ولی  انواع مشابه آن را در زندگی خود یدک می کشند:

1 – حساسیت هایی که افراد نسبت به خودشان دارند

 چون خودشان را با اجتماع پیرامون همطراز نمی یابند غمگین می گردند.

روزگار نامروت و موقعیتی که خودشان دارند آنها را عصبانی و غمگین می کند.

برای شان سخت است که از افکار و حالت های منفی فاصله بگیرند

اگر در طی روز اتفاق ناگواری برای شان ایجاد شود دچار نوعی درد فیزیکی نظیر سردرد می شوند.

حس استرس و اضطراب همیشه همراه شان است.

2- حساسیت نسبت به دیگران

مشغله ذهنی شان این است که دیگران چه فکری می کنند

هر اتفاق یا ماجرا ی را شخصی می گیرند.

 ناراحتی های کوچکِ ایجاد شده توسط دیگران را به دل می گیرند و فراموش نمی کنند.

خیلی آسان می توان آنها را ناراحت کرد.

غم و غصه های شان را به دیگران می گویند چون فکر می کنند مشکلات شان جدی و تراژیک است.

اصلا  نمی خواهند انتقادی را بشنوند حتی از آنها که به شکل سالم و منطقی مطرح می کنند.

در بین جمع، راحت نیستند. احساس غیرعادی بودن می کنند. نمی توانند خودشان باشند.

فکر می کنند دیگران در حال قضاوت شان هستند حتی اگر هیچ نشانه ایی از آن دیده نشود.

خفیف ترین تذکر دیگران آنها را سریع به حالت تهاجمی می کشاند.

در  یک رابطه عاطفی یا عاشقانه، بیش از حد نسبت به اعمال و افکار خودشان توجه می کنند به شدت نگران از دست دادن علاقه و همسویی طرف مقابل هستند.

3- حساسیت به محیط پیرامون

حضور در یک فضای عمومی یا سالنی پر از آدم، ناراحت شان می کند. دوست ندارند چند چیز با هم اتفاق بیفتد یا صورت بگیرد.

نور، بوهای قوی و صدای زیاد اذیت شان می کند

شگفت زده می شوند اگر به یکباره صدایی بشنوند یا در ترافیک شلوغ قرار بگیرند و یا حتی اتفاق غیرقابل پیشبینی منفی برای شان ایجاد شود.

 چیزهای ناگواری که در رسانه های می بینند و می شنود اذیت شان می کند. تحمل دیدن اخبار خشن یا شوکه آور را ندارند.

 

همانطور که ذکر شد شاید یک آدم خیلی حساس همه این  واکنش ها را نداشته باشد ولی به طرز آشکاری نشان می دهند که از امنیت عاطفی برخوردار نیستند و تعادل روحی شان به سرعت به هم می خورد. افراد حساس بهتر است به این واقعیت میدان دهند که هر اتفاق یا رفتار یا محیطی که در آن قرار می گیرند جنبه های مثبت هم طبیعتا دارند.   

 

 

 

24 Signs of a Highly Sensitive Person

https://www.psychologytoday.com/blog/communication-success/201711/24-signs-highly-sensitive-person

Ni, Preston. Are You Highly Sensitive? How to Gain Immunity, Peace, and Self-Mastery!. PNCC. (2017)

Ni, Preston. How to Communicate Effectively with Highly Sensitive People. PNCC. (2017)

Aron, E.; Aron, A. Sensory-Processing Sensitivity and its Relation to Introversion and Emotionality. Journal of Personality and Social Psychology. (1997)

 

Image source

Authenticity for the HSP

LonerWolf

dominicandebate2016.org

More from مرد روز
سلفی پا – محسن و دوستان همکفش
مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی...
Read More