چهل سال مدیریت نالایق

More from مرد روز

کنجکاوی مداوم برای مغز بشر مثل خوردن غذای چرب و خوشمزه است

هر لحظه تلفن تان را چک می کنید حتی اگر منتظر هیچ...
بیشتر بخوان