ویدئویی که عظمت هستی را نشان می‌دهد

زمین در برابر بخشی از سیارات منظومه شمسی ما، کوتوله ایی بیش نیست. خورشید ما نیز در برابر ستاره های دیگر کهکشان ما به اندازه یک شن ساحل هم نیست. بزرگترین ستاره اندازه گیری شده در کهکشان راه شیری، پنج میلیارد بار بزرگتر از خورشید ما است. همه این عظمت وقتی آشکار می شود که بدانیم بیش از ده میلیارد منظومه شمسی در کهکشان ما است. بعد از آن نوبت به سایر کهکشان ها می رسد که نزدیکترین شان، حداقل دو نیم میلیون سال نوری با ما فاصله دارد. عظمت دنیا به نسبتی بیکران وقتی شگرف می شود که بدانیم میلیاردها کهکشان در هستی وجود دارند.

image source
www.gatewaytotheuniverse.org

More from مرد روز