مردی که مدعی است بزرگترین … را در جهان دارد

More from مرد روز

۹۰ کشور جهان رشد منفی جمعیت دارند

بر اساس آخرین آمار فصلنامه معتبر «لنست» از حدود ۶۵ سال پیش...
بیشتر بخوان