قرص‌ خواب فقط فراموشی موقت ایجاد می‌کند

بشر این روزها از نظر جسمی، زیاد خسته نمی شود چون مثل دوران قدیم، فعالیت فیزیکی چندانی ندارد. در ضمن به جای ترس از طبیعت قهار، تشویش های حل نشده روزانه اش را به رختخواب می برد. برای همین روز به روز بر تعداد استفاده از قرص‌های خواب، افزوده می شود.

مدل قدیمی تر قرص خواب ها نظیر diazepam یا valium کارشان مداوای بیخوابی از طریق کاهش نگرانی و تشویش بوده است. گروه جدیدتر قرص ها نظیر ترفند اصلی شان، از کار انداختن عصب های مخصوص خواب است.

قرص های خواب جدید در واقع، پیام های خاطره ساختن در مغز را مسدود می کنند. یعنی اینکه به مغز فرصت می دهد یادش نیاید در طی خواب، چقدر بیخوابی کشیده است.

قرص های خواب نوع دوم zolpidem و zaleplon افراد را به نوعی از حالت کما می برند که در آن اتفاقات حین خواب، نظیر بیدار شدن های مکرر و کابوس و رویاها، در گیرنده های عصبی شان، ثبت نمی شود. در حقیقت آدمها نمی خوابند بلکه به فراموشی کشیده می شوند.

بد نیست خاطر نشان کنیم که راه های مختلفی برای مهیا ساختن بدن برای خوابیدن به صورت طبیعی نیز وجود دارند. به نظر می رسد اگر به بدن گوش دهیم و همان دو دلیل اصلی یعنی به اندازه کافی خستگی جسمی نداشتن و ترس و نگرانی، پاسخ دهیم شاید راحت تر بخوابیم.

سعی کنیم در طول روز واقعا خودمان را از نظر فیزیکی خسته کنیم. البته اغلب ما نمی توانیم چنین توقعی را از نوع کارمان داشته باشیم. ولی پیاده‌روی طولانی، ورزش و عدم استفاده از آسانسور و ماشین، می تواند ما را به هدف مان نزدیک کند.

جستجوی راه های مختلف برای دست یافتن به آرامش روحی و روانی می توان به کم کردن حرص های زندگی و دوری جستن از رقابت های تحمیل شده توسط جامعه، فکر کرد.

بدن مان را خسته و آرام، به رختخواب ببریم.

 

Do Sleeping Pills Work By Making Us Forget Sleeplessness?

https://www.psychologytoday.com/blog/the-power-rest/201107/do-sleeping-pills-work-making-us-forget-sleeplessness

Photo by Floris Jan-roelof on Unsplash

Photo by pina messina on Unsplash