نقاشی روز – کارخانه اسپرم سازی و …

آثار دو نقاش و مجسمه ساز انگلیسی Jake & Dinos Chapman زیادی غیرعادی است. موضوع آثارشان سیاست، اخلاقیات و سکس می باشد که البته همه آنها را با چاشنی طنز و تابو در هم می آمیزند.

More from مرد روز
سلفی پا – محب از ارتفاعات کابل
مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی...
Read More