نقاشی روز – کارخانه اسپرم سازی و …

آثار دو نقاش و مجسمه ساز انگلیسی Jake & Dinos Chapman زیادی غیرعادی است. موضوع آثارشان سیاست، اخلاقیات و سکس می باشد که البته همه آنها را با چاشنی طنز و تابو در هم می آمیزند.

More from مرد روز

خصوصیات جذابیت مردانه در ۹ کشور دنیا

یونان قد بلند داشتن  اولین نشانه مهم جذابیت مردانه بین یونانی ها...
بیشتر بخوان