نقاشی روز – کارخانه اسپرم سازی و …

آثار دو نقاش و مجسمه ساز انگلیسی Jake & Dinos Chapman زیادی غیرعادی است. موضوع آثارشان سیاست، اخلاقیات و سکس می باشد که البته همه آنها را با چاشنی طنز و تابو در هم می آمیزند.

More from مرد روز

زنان ژاپنی و مد دامن های قابل روئیت

مدتی است در شهرهای ژاپن می شود شاهد مد لباس زنانی بود...
بیشتر بخوان