نقاشی روز – کارخانه اسپرم سازی و …

آثار دو نقاش و مجسمه ساز انگلیسی Jake & Dinos Chapman زیادی غیرعادی است. موضوع آثارشان سیاست، اخلاقیات و سکس می باشد که البته همه آنها را با چاشنی طنز و تابو در هم می آمیزند.

More from مرد روز
« قلعه» قصه ترسناک و غمگین احمد حسن‌زاده
داستانی که برای تان انتخاب کردیم شاید به نوعی، مرثیه مرگ بیش...
Read More