نقاشی روز – کارخانه اسپرم سازی و …

آثار دو نقاش و مجسمه ساز انگلیسی Jake & Dinos Chapman زیادی غیرعادی است. موضوع آثارشان سیاست، اخلاقیات و سکس می باشد که البته همه آنها را با چاشنی طنز و تابو در هم می آمیزند.

More from مرد روز

نگاه مردان به سینه زنان

به هرحال چه بخواهیم یا نه، ما مردان این تهمت واقعی را...
بیشتر بخوان