اتفاقات دوران کودکی، ساختمان ژنتیک ما را تغییر می دهد

ژن انسان در حالت عادی در زمان لقاح اولیه اسپرم و تخمک شکل می گیرد و تاکنون به نظر می رسید همیشه به صورت یک برنامه ثابت و همیشگی باقی می ماند.

اما دانش جدید ژنتیک نشان داده است بعضی ژن های بدن، قدرت تغییر و اصلاح یا همسویی با اوضاع پیرامون دارند که باعث می شود خصوصیات ژنتیک خود یا ژن های دیگر را بیدار یا خاموش سازند. اتفاقی که از آن با عنوان epigenetic یاد می کنند.

محققین ژنتیک متوجه شدند وضعیت زندگی دوران کودکی می تواند در ایجاد بیماری ها در بزرگسالی موثر باشند. یعنی امکان  وجود دارد که وضعیت غیرعادی در زندگی، بعضی ژن ها را خاموش یا بیدار کند.

بخش  قابل توجهی از خصوصیات و توانایی های ثبت شده در ساختمان ژن ما، در لایه های زیرین و در حالت خاموش قرار دارند. دانشمندان فهمیدند که می توانند از طریق « اپیژنتیک» همه ساختمان ژنتیک ما را تغییر دهند.  آنها می توانند هر نوع خصوصیات فیزیکی یا درصد هوش و توانایی در ژن های خفته را بیدار سازند. اتفاقی که می تواند برای خاموش سازی انواع بیماری های دوران بزرگسالی هم صورت بگیرد.

به عبارتی دقیقتر، موقعیت اقتصادی کودکان، تولد شان در فصل های مختلف، کمبود عاطفه یا عدم حضور والدین در دوران کودکی، قادر است بعضی ژن ها را به سمت تغییر ساختمان ژنتیک فرد بکشاند.

تحقیقات دانشگاه امریکایی Northwestern نشان داد بر اساس موقعیتی که افراد در  کودکی داشته اند می شود پیشبینی کرد در معرض چه بیماری هایی می توانند قرار بگیرند.

بررسی فوق بر روی بیش از صد ژن در بدن انسان و تاثیر یکی از معروفترین اتفاقات ژنتیک به نام Methylation بر روی آنها، متمرکز شده است. در این نوع از « اپیژنتیک» نشان داده شد که گروهی از methyl – CH3 خود را به ساختمان ژنتیک بدن می چسبانند و با این کار، وظایف ژنتیک از پیش مقرر شده را تغییر می دهند.

دستاوردهای جدید در زمینه « اپیژنتیک»، قابلیت یک انقلاب کامل در تشخیص و مداوای بیماری هایی دارد که در بزرگسالی به سراغ انسان می آید.

نتایج قطعی تحقیقی که در « اکادمی علمی امریکا»  منتشر شده است می تواند قدرت سرنوشت و ذات انسانی را به زیر سئوال ببرد.

 

Experiences in Childhood Can Alter Your DNA For The Rest of Your Life