ده عکس زیبای زنانه

Evgeny Goncharov

هنر عکاسی NUDE کوچکترین شکی ندارد آثاری که ارائه می دهد ادامه یک سنت هنری است که ریشه اش در نقاشی و مجسمه سازی است.

Kesler Tran
Lada Trach
Laura Makabresku

 

Laura Makabresku
Marta Bevacqua1
Andrea Tomas Prato
Cristóbal Escanilla
Yovcho Gorchev
Matthew K. Mayes
Scheynius

image source
http://www.emptykingdom.com/category/photography/

More from مرد روز

مد شدن پستان های کوچکتر

بر اساس آمار جراحان زیبایی، زنان میل کمتری برای بزرگ کردن پستان...
بیشتر بخوان