ده عکس از زیبایی زنانه

Marta Bevacqua1

هنر عکاسی NUDE کوچکترین شکی ندارد آثاری که ارائه می دهد ادامه یک سنت هنری است که ریشه اش در نقاشی و مجسمه سازی است.

Kesler Tran
Lada Trach
Laura Makabresku
Laura Makabresku
Evgeny Goncharov
Andrea Tomas Prato
Cristóbal Escanilla
Yovcho Gorchev
Matthew K. Mayes
Scheynius

image source
http://www.emptykingdom.com/category/photography/

More from مرد روز

پشت سر دیگران حرف زدن، خوب است

هرجا که صحبت  از «پشت سر دیگران حرف زدن» می شود جز ...
بیشتر بخوان