هشت عکس از زیبایی زنانه

Laura Makabresku

هنر عکاسی NUDE کوچکترین شکی ندارد آثاری که ارائه می دهد ادامه یک سنت هنری است که ریشه اش در نقاشی و مجسمه سازی است.

Marta Bevacqua1
Lada Trach
Evgeny Goncharov
Andrea Tomas Prato
Cristóbal Escanilla
Yovcho Gorchev
Matthew K. Mayes

image source
http://www.emptykingdom.com/category/photography/

More from مرد روز
رهبر مملکت کانادا
یکی از شغل هایش معلمی بوده است. وزارت جنگ را به یک هندی...
Read More