دقت های کوچک

بیشتر آدمها هویت شان متعلق به دیگران است. افکارشان، نظرات دیگران است و تقلید و نقل قول از زندگی دیگران، آنها را به وجد می آورد.

Most people are other people. Their thoughts are someone else’s opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation .
― Oscar Wilde

همه چیز ترمیم می یابد. بدن تسکین می گیرد. قلب و ذهن، آرامش شان را باز می یابند. زخم شفا می یابد. جان آدم دوباره با خود آشتی می کند. شادی بر می گردد و  دوران بد می گذرد.

Everything heals. Your body heals. Your heart heals. The mind heals. Wounds heal. Your soul repairs itself. Your happiness is always going to come back. Bad times don’t last
– Christiana Rutkowski

Photo by Stefan Draschan, from the series#peoplematchingartworks

More from مرد روز
هشت عکس هفته – بساط تابستانی آبجو
تابستان، بدون برو برگرد فصل آبجو است. نوشابه ایی که تنها نباید...
Read More