تنفس تان را با این تصویر آرام کنید

سرعت دم و بازدم تنفس تان را با سرعت باز و بسته شدن این تصویر همراه سازید تا از اضطراب تان کاسته شود. اگر در طول روز نیز دقایقی بیابید و این تمرین کنترل تنفس را تکرار کنید بهتر می شود.

More from مرد روز

شش کاریکاتور در باره تکامل بشر

مهم نیست معتقد به تحول انسان از میمون سانان هستید یا تحول...
بیشتر بخوان