تنفس تان را با این تصویر آرام کنید

سرعت دم و بازدم تنفس تان را با سرعت باز و بسته شدن این تصویر همراه سازید تا از اضطراب تان کاسته شود. اگر در طول روز نیز دقایقی بیابید و این تمرین کنترل تنفس را تکرار کنید بهتر می شود.

More from مرد روز

یافتن و نابود ساختن سلول سرطانی با شلیک لیزر

سلول های سرطانی که در جریان خون انسان در حال جابجایی و...
بیشتر بخوان