تنفس تان را با این تصویر آرام کنید

سرعت دم و بازدم تنفس تان را با سرعت باز و بسته شدن این تصویر همراه سازید تا از اضطراب تان کاسته شود. اگر در طول روز نیز دقایقی بیابید و این تمرین کنترل تنفس را تکرار کنید بهتر می شود.

More from مرد روز
افسانه ژاپنی در باره دختری که از ماه آمد
عکاس هنگ کنگی Alexandra Leeseاین قصه عامیانه مربوط به هزار سال پیش...
Read More