تنفس تان را با این تصویر آرام کنید

سرعت دم و بازدم تنفس تان را با سرعت باز و بسته شدن این تصویر همراه سازید تا از اضطراب تان کاسته شود. اگر در طول روز نیز دقایقی بیابید و این تمرین کنترل تنفس را تکرار کنید بهتر می شود.

More from مرد روز

ده عادت ناسالم و مرگبار مردانه

مرد بودن، قوی و شجاع بودن فقط بخشی از مرد بودن است....
بیشتر بخوان