تنفس تان را با این تصویر آرام کنید

سرعت دم و بازدم تنفس تان را با سرعت باز و بسته شدن این تصویر همراه سازید تا از اضطراب تان کاسته شود. اگر در طول روز نیز دقایقی بیابید و این تمرین کنترل تنفس را تکرار کنید بهتر می شود.

More from مرد روز

نقاشی روز- بدن‌های عریان

[caption id="attachment_101502" align="aligncenter" width="1600"] Miguel Avataneo[/caption] ده تابلوی نقاشی بدن عریان از...
بیشتر بخوان