تنفس تان را با این تصویر آرام کنید

سرعت دم و بازدم تنفس تان را با سرعت باز و بسته شدن این تصویر همراه سازید تا از اضطراب تان کاسته شود. اگر در طول روز نیز دقایقی بیابید و این تمرین کنترل تنفس را تکرار کنید بهتر می شود.

More from مرد روز
اهرام مصر توسط برده‌ها ساخته نشد
اهرام سه گانه مصر حدود ۴۵۰۰ سال پیش ساخته شدند. این بناهای...
Read More