تنفس تان را با این تصویر آرام کنید

سرعت دم و بازدم تنفس تان را با سرعت باز و بسته شدن این تصویر همراه سازید تا از اضطراب تان کاسته شود. اگر در طول روز نیز دقایقی بیابید و این تمرین کنترل تنفس را تکرار کنید بهتر می شود.

More from مرد روز

تقدیمش کرد به سرزمین خود

تقدیمش کرد به سرزمین صبور خود برعکس یک باور عمومی، نکبت و...
بیشتر بخوان