ترانه ایی تابستانی برای سواحل پر از بیکینی

تعداد بیکینی های معروف به Thong که در ویدئو دیده می شوند بیشتر از کلماتی است که در ترانه تابستانی Sisqo خوانده می شود.

More from مرد روز

یک عکاس فمینیست و یک عکس جسور

Studio Visit: Ingrid Berthon-Moine http://www.ingridberthonmoine.com/ http://kelderprojects.com/work/ingrid-berthon-moine-tear-us
بیشتر بخوان