ترانه ایی تابستانی برای سواحل پر از بیکینی

تعداد بیکینی های معروف به Thong که در ویدئو دیده می شوند بیشتر از کلماتی است که در ترانه تابستانی Sisqo خوانده می شود.

More from مرد روز

در روز مرد، کمی بیشتر قدر ما را بدانید

از حدود 20  سال پیش، روز 19 نوامبر هر سال، به مردان اختصاص داده...
بیشتر بخوان