ترانه ایی تابستانی برای سواحل پر از بیکینی

تعداد بیکینی های معروف به Thong که در ویدئو دیده می شوند بیشتر از کلماتی است که در ترانه تابستانی Sisqo خوانده می شود.

More from مرد روز
دخترا باعث شدن هنرپیشه بشم
از چه موقع فهمیدی که می‌خواهی هنرپیشه بشی؟ مایکل کین: بعد از...
Read More