فراموشی از نشانه‌های مغز پرحافظه است

کم حافظه بودن، تاکنون جزو ضعف های انسانی قلمداد می شد اما بر اساس آخرین بررسی های علمی، مغز ما با تمام قدرت تلاش می کند تا آنجا که میسر است اطلاعاتی که جمع آوری می کند را به فراموشی بسپارد.  .

بر اساس تحقیقات دو دکتر متخصص رشد و تحول مغز، پاول فرانکلند و بلیک ریچاردز، هدف مغز انسان به خاطرسپاری و آرشیو مداوم همه اتفاقات زندگی نیست. کار مغز نگهداری با ارزش ترین اطلاعات جمع آوری شده برای رسیدن به بهترین و سریعترین تصمیم است.

نویسندگان این گزارش علمی معتقدند از یاد بردن عمدی انبوه اطلاعات آرشیو شده در مغز، به اندازه سیستم خاطره سازی و یادآوری اتفاقات، مهم است.

یکی از این شیوه ها، ایجاد مداوم یاخته های عصبی توسط سلول های بنیانی بدن در « هیپوکمپوس» است. ورود یاخته های جدید در این بخش مغز، مصادف با سیمکشی مجدد و بازنویسی دوباره اطلاعات می شود.  دلیل اصلی فراموشی گسترده اتفاقاتی که در کودکی می افتد تولید بسیار زیاد یاخته های عصبی در سال های اولیه زندگی است.

برای یک صندوقدار فروشگاه مواد غذایی که افراد بسیار و متفاوتی را در طول روز می بیند به یاد نگهداشتن اسامی و خریدهایی که داشته اند اصلا ضرورتی ندارد. مغز او ولی توجه اصلی را معطوف اتفاقات و اطلاعاتی می کند که مهم و ویژه هستند.

لباس هایی که در طی روزهای سال می پوشیم دلیلی ندارد که در حافظه قابل دسترس بماند. مغز ما نیازی نمی بیند که اتفاقات جزئی ولی دوره ای نظیر انواع شام هایی که در شب های متوالی سال های گذشته خورده ایم  را در خاطره اش نگه دارد. اما شام های خاص و مهم زندگی، را به یاد خواهد سپرد.

مغز برای قرار دادن ما در بهترین حالت تطبیق با زندگی، فقط ضروری ترین اطلاعات قدیمی را دستچین می کند. در حقیقت، فراموشی یکی از نشانه های مغز پر حافظه و باهوشتر است.

 

Forgetting can make you smarter
https://medicalxpress.com/news/2017-06-smarter.html

More from ماهان طباطبایی
نیاز بشر به ویتامین طبیعت
نیاز بشر به ویتامین طبیعت
Read More