فراموشی از نشانه های مغز پر حافظه است

اغلب مردم،  کم حافظه بودن را ضعف کارکرد مغز قلمداد می کنند. اما بر اساس آخرین بررسی های علمی، مغز ما با تمام قدرت تلاش می کند فراموش کند.

Credit: CC0 Public Domain

بر اساس تحقیقات دو دکتر متخصص رشد و تحول مغز  Paul Frankland و Blake Richards، هدف مغز انسان به خاطرسپاری و آرشیو مداوم همه اتفاقات زندگی نیست. کار مغز نگهداری با ارزش ترین اطلاعات جمع آوری شده برای رسیدن به بهترین تصمیم است.

نویسندگان این گزارش علمی معتقدند این اواخر دلایل بسیاری شناسایی شده است که نشان می دهد از یاد بردن عمدی انبوه اطلاعات آرشیو شده در مغز، به اندازه سیستم خاطره سازی و یادآوری اتفاقات، مهم است.

یکی از این شیوه ها، ایجاد مداوم یاخته های عصبی توسط سلول های بنیانی بدن در hippocampus است. ورود یاخته های جدید در این بخش مغز مصادف با سیمکشی مجدد و بازنویسی دوباره اطلاعات می شود.  دلیل اصلی فراموشی گسترده اتفاقاتی که در کودکی می افتد تولید بسیار زیاد یاخته های عصبی در سال های اولیه زندگی است.

برای یک صندوقدار فروشگاه مواد غذایی که افراد بسیار و متفاوتی را در طول روز می بیند به یاد نگهداشتن اسامی و خریدهایی که داشته اند اصلا ضرورتی ندارد. مغز ما ولی توجه اصلی را معطوف اتفاقات و اطلاعاتی می کند که مهم و ویژه هستند.

برای مثال غذاهایی که هر روز سال می خوریم یا لباس هایی که در طی روزهای سال می پوشیم دلیلی ندارد که در حافظه قابل دسترس بماند. مغز ما نیازی نمی بیند که اتفاقات جزئی ولی دوره ای نظیر انواع شام هایی که در شب های متوالی سال های گذشته خورده ایم در خاطره اش نگه دارد. اما شام های خاص و مهم زندگی، را به یاد خواهیم سپرد.

مغز برای قرار دادن ما در بهترین حالت رویارویی با زندگی، فقط ضروری ترین اطلاعات قدیمی را دستچین می کند. در حقیقت، فراموشی یکی از نشانه های مغز پر حافظه و باهوشتر است.

 

Forgetting can make you smarter
https://medicalxpress.com/news/2017-06-smarter.html

More from ماهان طباطبایی

خصلت های مردان ذلیل

در دنیای واقعی دو نوع مرد وجود دارد. اولین گروه مردانی هستند...
بیشتر بخوان