هر انسان ۱۳ راز شخصی دارد

نتیجه یک تحقیق گسترده نشان داد انسانها به طور میانگین حدود ۱۳ راز شخصی دارند ولی پنج رازشان آنقدر مهم است که به هیچکس نمی گویند.

پروفسور مدیریت بازرگانی دانشگاه کلمبیا  Michael Slepian و سرپرست یک تیم تحقیقی می گوید « ما متوجه شدیم فکر کردن افراد در باره اسراری که پنهان می کنند صدمات روحی و جسمی اش خیلی بیشتر از فاش شدنش می باشد»

دلایل اصلی ایجاد اسرار اینها هستند:

نیمی از اسرار آدمها مربوط به سواستفاده از اعتماد است.

دروغ و کلک های اقتصادی هم بخش بزرگی از اسرار شخصی افراد را شامل می شوند.

دزدی، خیانت و در رفتن از مسئولیت های شغلی نیز بیش از ۳۰ درصد رازها را در بر می گیرند.

تحقیق فوق در ضمن نشان داده است بخش اعظم کلنجار رفتن در باره اسرار شخصی وقتی صورت می گیرد که افراد تنها هستند. به عبارت دیگر، صدمه لو رفتن یک راز، خیلی کمتر از اذیتی است که فکر و خیال در باره رازها، ایجاد می کنند.

به عبارتی صریح تر، مادامیکه فرد، یک راز را حمل می کند تشویش هم خواهد داشت.

 

 

The Worst Part of Keeping a Secret

https://www.theatlantic.com/health/archive/2017/05/shhhhh/526581/

Science Predicts You’re Hiding 13 Secrets – And Nearly Half of Those You’ve Never Told a Soul

More from سعید داورپناه
پنج خصلت آدم های بسیار موفق
یکی از نگرانی های متفکرین غربی، کمرنگ شدن حس اراده و سخت کوشی...
Read More