ماجرای زل زدن های تحقیرآمیز قبل از دعوا

می گویند در یک دعوا، آگر یکی از طرفین با خشم و تهدید بیشتر به نفر دیگر خیره شود از اعتماد به نفس بیشتری برای پیروزی برخوردار است. در زندگی معمولی، این رو کم کردن و خیره شدن غریزی که ترکیبی از بلوف و شجاعت است موجب می شود بسیاری از دعواها اصلا اتفاق نیفتد.

این تاکتیک که در حیوانات هم دیده می شود کمک می کند یک دعوا به صورت مسالمت آمیز به نفع یکی از طرفین تمام شود. فرد قوی تر می داند که اگر یک جدال را بدون جنگ و دعوا و فقط با خیره شدن و ابراز قدرت روانی، پیروز شود خیلی بهتر از زخمی شدن و حتی شکست احتمالی است. فرد ضعیفتر نیز قبل از دعوا، فرصت پیدا می کند نشان دهد اهل دعوای جدی نیست و قضیه فیصله می یابد. این ویدئو، دستچینی است با مزه از زل زدن های تحقیرآمیز در مسابقات حرفه ایی.

https://www.youtube.com/watch?v=oOqvZGtpKZc

منبع تصویر
UFC.com

More from مرد روز
تجربه‌های عجیب در یک قدمی مرگ
دکتر نلسون از معتبر‌ترین محققین در زمینه توجیه علمی مربوط به اتفاقات...
Read More