زنگ در ساخته شده از مجسمه یک مرد لخت و …

واقعا بسیاری از ما مردان در طول زندگی، لحظاتی را سراغ داریم که این چنین از در به خود پیچیده ایم

More from مرد روز

رشد شهرهای بزرگ و توسعه فرهنگ جهان وطنی

شهرها از با ثبات ترین واحدهای اجتماعی بشر هستند که در طول...
بیشتر بخوان