زنگ در ساخته شده از مجسمه یک مرد لخت و …

واقعا بسیاری از ما مردان در طول زندگی، لحظاتی را سراغ داریم که این چنین از در به خود پیچیده ایم

More from مرد روز

اطلاعات عجیب در باره مغز

1 - ما همیشه در گذشته زندگی می کنیم. ما هر لحظه حدود یک...
بیشتر بخوان