زنگ در ساخته شده از مجسمه یک مرد لخت و …

واقعا بسیاری از ما مردان در طول زندگی، لحظاتی را سراغ داریم که این چنین از در به خود پیچیده ایم

More from مرد روز
منشا حیات در گرد و غبار فضایی وجود داشت
گر این اتفاق در تحقیقات بعدی دقیق تر مورد بررسی و تایید...
Read More