اصغر فرهادی و اسکار دوم برای سینمای ایران

ضمن تبریک به اصغر فرهادی برای گرفتن دومین اسکار برای سینمای ایران، نظر شما را جلب می کنیم به جواب آقای فیروز نادری به این سئوال که چرا آقای فرهادی شما را برای دریافت احتمالی اسکار انتخاب کرده بود؟

او می گوید شاید به خاطر اینکه خانم انوشه انصاری تجربه فضانوردی دارند و من هم در ناسا، مدیریت بخشی از برنامه مریخ و منظومه شمسی را بر عهده داشتم. به نظر من، فرهادی ما دو تا را برگزید چون می خواست غیرمستقیم بگوید از آن بالا وقتی به کره زمین بنگریم مرز و خطی نمی بینیم جز یک زمین زیبا …

https://youtu.be/N0rT6JqqzAw?t=1m15s