عاقبتِ سپردن نوزاد به پدر بازیگوش

ما مردان خیلی سریع وارد دنیای مسئولیت ها و نگرانی ها می شویم چون جزو برنامه های مقرر شده برای « مرد شدن» است. اما هیچوقت دست از شیطنت و بازیگوشی های پسرانه مان نمی کشیم.

https://youtu.be/XHoy72oGPlw?t=20s

More from مرد روز
زوار آتشفشان جدید ایسلند
ریکیاویک پایتخت ایسلند، در ۴۰ کیلومتری خود، شاهد آتشفشانی در روزهای اول...
Read More