عاقبتِ سپردن نوزاد به پدر بازیگوش

ما مردان خیلی سریع وارد دنیای مسئولیت ها و نگرانی ها می شویم چون جزو برنامه های مقرر شده برای « مرد شدن» است. اما هیچوقت دست از شیطنت و بازیگوشی های پسرانه مان نمی کشیم.

More from مرد روز

پیکان فقط فحش شنید و مسخره شد و به سختی کار کرد و رفت

[caption id="attachment_33834" align="aligncenter" width="960"] Banana-Lovers-From-Hunters-Series by mmad[/caption] تولید پـِیکان از سال ۱۳۴۶...
بیشتر بخوان