عاقبتِ سپردن نوزاد به پدر بازیگوش

ما مردان خیلی سریع وارد دنیای مسئولیت ها و نگرانی ها می شویم چون جزو برنامه های مقرر شده برای « مرد شدن» است. اما هیچوقت دست از شیطنت و بازیگوشی های پسرانه مان نمی کشیم.

More from مرد روز

با کاهش ارزش پول ملی چطور روبرو شویم؟

متاسفانه به نظر می رسد، این روزها اکثریت ما ایرانیان در یک...
بیشتر بخوان