عاقبتِ سپردن نوزاد به پدر بازیگوش

ما مردان خیلی سریع وارد دنیای مسئولیت ها و نگرانی ها می شویم چون جزو برنامه های مقرر شده برای « مرد شدن» است. اما هیچوقت دست از شیطنت و بازیگوشی های پسرانه مان نمی کشیم.

More from مرد روز

هنری میلر و رقاص اجاره ای

هنری میلر نویسنده توانا ولی جنجالی امریکا که نوشته های جسورش توجه...
بیشتر بخوان